Vedtægter

Vedtægter

For Danmarks Farmaceutiske selskab

Gældende fra 26. juni 2009

Selskabets danske navn er: Danmarks Farmaceutiske Selskab, forkortet DFS.

Selskabets engelske navn er: The Pharmaceutical Society of Denmark.

Selskabets latinske navn er: Societas Pharmaceutica Danica.

Danmarks Farmaceutiske Selskab er et uafhængigt selskab indenfor farmaceutisk videnskab.

Danmarks Farmaceutiske Selskab omtales i det følgende som “Selskabet”.

Selskabets formål er:

 • At fremme den videnskabelige og praktiske udvikling indenfor farmaci og anden farmaceutisk videnskab i Danmark
 • At fremme den faglige og sociale relationer blandt farmaceuter og andre akademikere med interesse for farmaci og anden farmaceutisk videnskab i Danmark
 • At representere farmaci og anden farmaceutisk videnskab i Danmark i anliggender der ikke er af fagorganisatorisk natur

Selskabets formål søges blandt andet opfyldt ved:

 • Afholdelse af møder, workshops, konferencer m.m. inden for farmaci og anden farmaceutisk videnskab, selvstændigt eller i samarbejde med andre videnskabelige selskaber, uddannelsesinstitutioner, firmaer m.m.
 • Deltagelse i råd og nævn der har betydning for den fremtidige udvikling indenfor farmaci og anden farmaceutisk videnskab i Danmark.
 • Uddeling af Selskabets guldmedalje, ifølge paragraf 10.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af

 • Formand, næstformand og kasserer, der alle er generalforsamlingsvalgte.
 • En repræsentant fra hver af Selskabets Sektioner.

Bestyrelsen skal bestå af mindst tre personer, hvoraf mindst to skal være generalforsamlingsvalgte.

Selskabet har fem sektioner med egne bestyrelser og egne vedtægter. En sektions navn, vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Selskabets bestyrelse. En sektion kan dog uden godkendelse beslutte at genindføre de regnskabsregler, der var gældende, før det blev vedtaget, at der ikke længere skulle udarbejdes selvstændige regnskaber for sektionerne.

Oprettelse af en ny sektion kan ske, når et rimeligt antal af Selskabets medlemmer skriftligt over for Bestyrelsen udtrykker ønske om at udgøre en sektion.

Bestyrelsen fastlægger løbende regler for dækning af sektionernes udgifter, herunder for omfanget af de udgifter, der kan dækkes, uden at dette i hvert enkelt tilfælde er godkendt af bestyrelsen.

Selskabet kan optage følgende personer som medlem:

 • Enhver der har erhvervet en akademisk uddannelse der retter sig mod farmaci og anden farmaceutisk videnskab.
 • Enhver der har erhvervet en akademisk uddannelse og som arbejder inden for lægemiddelområdet.
 • Enhver der er indskrevet på et universitetsstudie der retter sig mod farmaci og anden farmaceutisk videnskab.

Efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen, kan denne i særlige tilfælde beslutte at optage ansøgere der ikke falder ind under overnævnte kriterier.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af Selskabet. Æresmedlemmer er personer som på fremragende måde har fremmet Selskabets formål.

Optagelse i Selskabet bekræftes skriftligt (ordet skriftligt forstås hér og andre steder i Selskabets vedtægter som de til enhver tid almindeligt anvendte skriftlige kommunikationsformer, herunder ved e-mail).

Udmeldelse af Selskabet skal ske skriftligt til bestyrelsen og træder i kraft ved regnskabsårets udløb.

Medlemmer af Selskabet kan til- eller fra-vælge medlemskab af en eller flere af Selskabets sektioner.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret, dvs. fra 1. januar til 31. december.

Selskabets årlige regnskab revideres af en regnskabskyndig uden for bestyrelsen. Det reviderede regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.

Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Studerende betaler reduceret kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Bestyrelsen kan efter anmodning bevilge kontingentfrihed for medlemmer, der er på pension, og som har været medlem af Selskabet i mindst 25 år.

Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling i Selskabet afholdes senest tre måneder efter årsskiftet. Den ordinære generalforsamling i Selskabet annonceres skriftligt overfor Selskabets medlemmer senest seks uger før afholdelse. Kun forslag, stillet skriftligt af bestyrelsen eller indsendt skriftligt af et eller flere medlemmer til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse, kan behandles på den ordinære generalforsamling.

Endelig dagsorden for den ordinære generalforsamling annonceres skriftligt overfor Selskabets medlemmer senest otte dage før afholdelse.

Dagsordenen ved den årlige ordinære generalforsamling indeholder som minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om Selskabets virke i det forløbne selskabsår
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse af generalforsamlingen
 4. Valg af regnskabskyndig person til varetagelse af revision af kommende års regnskab
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Selskabets bestyrelse
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst fem procent af medlemmerne finder det hensigtsmæssigt. Medlemmernes anmodning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til bestyrelsen, med angivelse af hvilken ekstraordinær sag der ønskes behandlet. En ekstraordinær generalforsamling afholdes senest tre uger efter anmodning herom.

Dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling annonceres skriftligt overfor Selskabets medlemmer senest otte dage før afholdelse.

Dagsordenen ved en ekstraordinær generalforsamling indeholder som minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af ekstraordinær sag

Ethvert medlem har én stemme ved en generalforsamling.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Forslag om vedtægtsændring eller andre afgørende anliggender kræver dog, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. For så vidt angår opløsning af Selskabet m.v. henvises til § 8.

Bestyrelsens formand, næstformand og kasserer vælges af generalforsamlingen ved den ordinære generalforsamling, for en periode af tre år med mulighed for genvalg. Ved den ordinære generalforsamling afgår efter tur ét bestyrelsesmedlem. Repræsentanten for en sektion er valgt af den enkelte sektions bestyrelse for en periode af et år. Såfremt at enten formand, næstformand eller kasserer afgår til andet tidspunkt end ved den ordinære generalforsamling, har bestyrelsen ret til at supplere sig med et medlem af Selskabet, som da kommer på valg ved næste ordinære generalforsamling. Såfremt en sektionsrepræsentant afgår, suppleres denne af sektionens bestyrelse. Det tilstræbes at bestyrelsen er sammensat således, at den alsidigt repræsenterer dansk farmaci og anden farmaceutisk videnskab. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Beslutning om Selskabets opløsning og beslutning om at overdrage hele eller væsentlige dele af Selskabets aktiviteter til andre kræver vedtagelse på en generalforsamling med samme majoritet, som er gældende for vedtægtsændringer, og at forslaget herefter udsendes til Selskabets medlemmer til skriftlig afstemning, og at det her opnår vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

I tilfælde af Selskabets opløsning skal en eventuel formue, efter afståelse af eventuel gæld, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes udelukkende til formål der støtter farmaci eller anden farmaceutisk videnskab i Danmark.

Selskabet ejer prægestemplerne til Danmarks Farmaceutiske Selskabs guldmedalje, indstiftet af apoteker Harald Barfoed i 1937, og forvalter de til uddelingen af medaljen bestemte midler. Beslutningen om medaljens uddeling træffes af bestyrelsen. Ifølge indstiftelsesdokumentet kan uddeling normalt finde sted hvert 5. år, og medaljen er tænkt til belønning enten for “En løsning af en enkelt, større farmaceutisk-videnskabelig opgave” eller for “En samlet farmaceutisk-videnskabelig produktion i en 5 års periode” eller for “En særlig indsats inden for praktisk dansk farmaci”