Vedtægter

Vedtægter

For Klinisk Farmaci

Vedtaget den 21. august 1989. Revideret 15. maj 2012

§1
Sektionens navn er Danmarks Farmaceutiske Selskab, Sektion for Klinisk Farmaci.

Sektionens formål er at fremme den videnskabelige og praktiske udvikling inden for klinisk farmaci og etablere et forum for medlemmer med interesse for klinisk farmaci.

§2
Som medlemmer kan optages medlemmer af Danmarks Farmaceutiske Selskab.

§3
Sektionens regnskab varetages af Dansk Farmaceutisk Selskab. Sektionen modtager efter ansøgning økonomisk støtte fra Danmarks Farmaceutiske Selskab til større arrangementer mv. Omfanget af den økonomiske støtte fastsættes af bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Selskab.

§4
Sektionen ledes af en bestyrelse på 6-7 medlemmer og 1-2 suppleanter, valgt blandt sektionens medlemmer af sektionens generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år ad gangen. Suppleanter vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Såfremt et medlem afgår til et andet tidspunkt end ved en generalforsamling, træder en af suppleanterne i dennes sted indtil valg ved næste generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller – i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen udarbejder efter generalforsamlingen en beretning om det forløbne års virksomhed. Oversigten stiles til Danmarks Farmaceutiske Selskab inden den 1. juli.

§5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Sektionens virksomhed i det forløbne år

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4. Indkomne forslag

5. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af sektionens medlemmer indsender motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Indkaldelse til og dagsorden for en generalforsamling tilstilles medlemmerne skriftligt senest to uger før afholdelse.

En ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fem uger efter fremsat begæring herom.

Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat af generalforsamlingen, og dette bekendtgøres for samtlige medlemmer senest seks uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§6
Kun forslag stillet af bestyrelsen eller indsendt af medlemmerne til bestyrelsen senest 15. marts kan der træffes beslutning om på den ordinære generalforsamling. Beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

Forslag om lovændring skal behandles på en generalforsamling og kan kun vedtages ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer. Der kræves simpel majoritet, samt at mindst halvdelen af sektionens medlemmer har afgivet deres stemme. Såfremt antallet af afgivne stemmer er mindre end halvdelen af sektionens medlemstal kan forslaget om lovændring genfremsættes ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Forslag om sektionens opløsning skal behandles på en generalforsamling og kan kun vedtages ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer. Der kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning, samt at mindst halvdelen af sektionens medlemmer har afgivet deres stemme. Såfremt antallet af afgivne stemmer er mindre end halvdelen af sektionens medlemstal kan forslaget om sektionens opløsning genfremsættes ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.