Vedtægter

Vedtægter

For Samfundsfarmacisektionen

Vedtaget 13. oktober 1975

Sektionens navn er Danmarks Farmaceutiske Selskab, sektionen for samfundsfarmaci.

Sektionens formål er:

  • at fremme den videnskabelige og praktiske udvikling inden for samfundsfarmaci
  • at etablere et forum for medlemmer med interesse for samfundsfarmaci

Som medlemmer kan optages medlemmer af Danmarks Farmaceutiske Selskab.

Sektionens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Sektionen modtager efter ansøgning ved hvert regnskabsårs begyndelse økonomisk støtte fra Danmarks Farmaceutiske Selskab. Omfanget af den økonomiske støtte fastsættes af bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Selskab. Ved opløsning af sektionen overgår sektionens eventuelle formue til Danmarks Farmaceutiske Selskab.

Sektionen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, valgt af sektionens generalforsamling. Valget finder sted skriftligt. Hvert medlem kan ved afstemningen højst afgive så mange stemmer, som svarer til antallet af ledige bestyrelsesposter. De kandidater, der opnår de højeste stemmetal er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af ledige bestyrelsesposter, bortfalder den skriftlige afstemning.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år ad gangen, idet der afgår to henholdsvis tre medlemmer efter tur hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Såfremt et medlem afgår til et andet tidspunkt end ved en generalforsamling, har bestyrelsen ret til at supplere sig med et medlem, som da kommer på valg ved næste generalforsamling for den resterende del af valgperioden.

Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer. Generalforsamlingen vælger blandt sektionens medlemmer en revisor. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen udarbejder efter generalforsamlingen en beretning om det forløbne års virksomhed. Oversigten tilstilles Danmarks Farmaceutiske Selskab inden 1. juli.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om sektionens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelse og revisor
  6. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 10 procent af sektionens medlemmer indsender motiveret begæring herom til bestyrelsen.

En generalforsamling indkaldes med mindst to ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest fire uger efter fremsat begæring herom.

Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat af generalforsamlingen, og dette bekendtgøres for samtlige medlemmer senest seks uger efter generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling kan træffe beslutning om forslag, der er indsendt af medlemmerne til bestyrelsen inden d. 1. april eller er stillet af bestyrelsen. Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal uden hensyn til antallet af afgivne stemmer.

Forslag om lovændringer skal behandles på en generalforsamling og kan kun vedtages ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer. Der kræves simpel majoritet, samt at mindst halvdelen af sektionens medlemmer har afgivet deres stemme.

Forslag om sektionens opløsning skal behandles på en generalforsamling og kan kun vedtages ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer. Der kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er afgivet herfor, samt at mindst halvdelen af sektionens medlemmer har afgivet deres stemme.