Vedtægter

Vedtægter

For Analytiker-Ringen

Seneste version af vedtægterne (nedenstående) blev godkendt 26 juni 2009

Selskabet er stiftet 16. februar 1961
Optaget som sektion af Danmarks Farmaceutiske Selskab 25. februar 1963

Sektionens navn er Danmarks Farmaceutiske Selskab, Analytiker-Ringen.

Sektionens formål er:

  1. at fremme den videnskabelige og praktiske udvikling inden for analytisk kemi
  2. at etablere et forum for medlemmer med interesse for analytisk kemi

Som medlemmer kan optages medlemmer af Danmarks Farmaceutiske Selskab.

Danmarks Farmaceutiske Selskab afholder sektionens udgifter og oppebærer indtægter, der tilfalder sektionen. Den praktiske fremgangsmåde vedrørende de her nævnte økonomiske forhold aftales til enhver tid mellem sektionen og bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Selskab.

Sektionen ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, valgt af sektionens generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år ad gangen, idet der afgår to medlemmer efter tur hvert år. Genvalg kan finde sted.

Såfremt et medlem afgår til et andet tidspunkt end ved en generalforsamling, har bestyrelsen ret til at supplere sig med et medlem, som da kommer på valg ved næste generalforsamling.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand samt et medlem af bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Selskab. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejder bestyrelsen et referat fra dette, der fremlægges til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om sektionens virksomhed i det forløbne år
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Indkomne forslag
  5. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 10% af sektionens medlemmer indsender motiveret begæring herom til bestyrelsen.

En generalforsamling indkaldes med mindst fire ugers varsel.

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 4 uger efter fremsat begæring herom.

Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat af det på generalforsamlingen passerede og dette, sammen med beretningen om sektionens virksomhed i det forløbne år, bekendtgøres (på selskabets hjemmeside eller på anden måde sektionens bestyrelse finder passende) for samtlige medlemmer senest seks uger efter generalforsamlingen og tilstilles inden for samme frist Danmarks Farmaceutiske Selskab.

Kun forslag stillet til bestyrelsen eller indsendt af medlemmer til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen kan der træffes beslutning om på den ordinære generalforsamling. Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal blandt de medlemmer, der på generalforsamlingen afgiver deres stemme, dog således at vedtægtsændringer forudsætter vedtagelse blandt 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer.

Såfremt et forslag om sektionens opløsning vedtages med 2/3 flertal af de på en generalforsamling afgivne stemmer, sendes forslaget til skriftlig afstemning blandt samtlige sektionens medlemmer. Ordet skriftlig forstås som de til enhver tid almindeligt anvendte skriftlige kommunikationsformer, herunder e-mail. Såfremt mere end halvdelen af disse stemmer for forslaget, skal det anses for vedtaget.

Sektionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Vedtaget efter skriftlig afstemning 26 juni 2009.