Vedtægter

(Vedtaget d. 21 November 2006)

§1
Sektionens navn er Danmarks Farmaceutiske Selskab, Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling (Engelsk: The Pharmaceutical Society of Denmark, Section of Clinical Drug Development).

Sektionens formål er at formidle farmaceutisk videnskab indenfor alle aspekter af klinisk lægemiddeludvikling.

§2
Som medlemmer kan alene optages medlemmer af Danmarks Farmaceutiske Selskab.

§3
Sektionens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts, der revideres af den generalforsamlings valgte revisor. Sektionen modtager efter ansøgning ved hvert regnskabsårs begyndelse økonomisk støtte fra Danmarks Farmaceutiske Selskab. Omfanget af den økonomiske støtte fastsættes af bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Selskab. Det står sektionen frit for at søge støtte andetsteds.

§4
Sektionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, valgt blandt sektionens medlemmer ved sektionens generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år ad gangen, idet der afgår to medlemmer efter tur hvert år. Genvalg kan finde sted én gang på hinanden følgende periode. I tillæg til de seks valgte bestyrelsesmedlemmer kan der vælges en farmaceutstuderende til bestyrelsen for ét år ad gangen.

Såfremt et medlem afgår til et andet tidspunkt end ved sektionens generalforsamling eller ved en ekstraordinær generalforsamling i sektionen, har bestyrelsen ret til at supplere sig med et medlem, som da kommer på valg ved næste generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller – i dennes fraværd – næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen udarbejder efter generalforsamlingen en beretning om det forløbne års virksomhed. Oversigten stiles til formanden for Danmarks Farmaceutiske Selskab inden den 1. juli.

§5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om Sektionens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af sektionens medlemmer indsender motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Indkaldelse til en generalforsamling tilstilles medlemmerne skriftlig senest fire uger før afholdelse. Dagsorden for en generalforsamling tilstilles medlemmerne skriftligt senest én uger før afholdelse.

En ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fem uger efter fremsat begæring herom, og følger samme procedure for indkaldelse af dagsorden som ved den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat af generalforsamlingen, og for en eventuel ekstraordinær generalforsamling, og dette bekendtgøres for samtlige medlemmer senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§6
Kun forslag stillet af bestyrelsen, eller indsendt af medlemmerne af sektionen til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen, kan der træffes beslutning om på den ordinære generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling. Beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

§7
Forslag om lovændring skal behandles på en generalforsamling og kan kun vedtages ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer af sektionen. Der kræves simpel majoritet, samt at mindst halvdelen af sektionens medlemmer har afgivet deres stemme. Såfremt antallet af afgivne stemmer er mindre end halvdelen af sektionens medlemstal kan forslaget om lovændring genfremsættes ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Forslag om sektionens oplsøning skal behandles på en generalforsamling og kan kun vedtages ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer. Det kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er angivet herfor, samt at mindst halvdelen af sektionens medlemmer har afgivet deres stemmer. Såfremt antallet af afgivne stemmer er mindre end halvdelen af sektionens medlemstal kan forslaget om sektionens opløsning genfremsættes ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§8
Forsalg om sektionens opløsning skal behandles på en generalforsamling og kan kun vedtages ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer af sektionen. Der kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er angives herfor samt at mindst halvdelen af sektionens medlemmer har afgivet deres stemme. Såfremt antallet af afgivne stemmer er mindre end halvdelen af sektionens medlemstal kan forslaget om sektionens opløsning genfremsættes ved en ekstrordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.  Ved opløsning af sektionen overgår sektionens eventuelle formue eller underskud til Danmarks Farmaceutiske Selskab.